Jdi na obsah Jdi na menu
 


Možnost získat zpět přiznanou a zaplacenou DPH z neuhrazených faktur

6. 3. 2016

 

Pokud má věřitel za dlužníkem v úpadku pohledávku, která vznikla nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku dlužníka, zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění věřitele opravňuje, aby provedl opravu výše DPH na výstupu z hodnoty soudem zjištěné pohledávky, jestliže byl soudem prohlášen úpadek dlužníka. K využití tohoto oprávnění musí být splněny následující podmínky:

a/ dlužník se nachází v insolvenčním řízení a je rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek tohoto dlužníka

b/ věřitel přihlásil tuto svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené soudem v rozhodnutí o úpadku, tato pohledávka musí být dále zjištěna ve smyslu insolvenčního zákona a v insolvenčním řízení se k takové pohledávce přihlíží.

c/ věřitel a dlužník nejsou a ani v době vzniku pohledávky nebyli osobami, které jsou (i) kapitálově propojenými osobami s tím, že výše podílu představuje alespoň 25 % základního kapitálu nebo 25 % hlasovacích práv těchto osob, (ii) osobami blízkými nebo (iii) společníky téže společnosti jsou-li plátci DPH.

d/ věřitel doručil dlužníkovi daňový doklad řádně vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty.

Tuto opravu daně je věřitel oprávněn provést nejdříve ve zdaňovacím období, v němž byly splněny všechny výše uvedené podmínky, nejpozději ve lhůtě tří let od konce zdaňovacího období, ve které se uskutečnilo původní plnění a v případě, že dlužník přestal být plátcem.. Vzhledem ke složitosti českých daňových předpisů a celé daňové problematiky obecně, doporučujeme v konkrétním případě ohledně této otázky konzultaci s  daňovým poradcem.

Věřitel je oprávněn, nikoli povinen takovou opravu provést, avšak je pravděpodobné, bude-li věřitel následně povolávat k odpovědnosti za škody další ze zákona či smlouvy odpovědné osoby, soud přihlédne k tomu, zda věřitel využil toto své oprávnění, tj. jednal s péčí řádného hospodáře.