Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejzásadnější novelizace zákoníku práce od roku 2006

17. 11. 2011

Dne 16.11.2011 prezident republiky podepsal koncepční novelu zákoníku práce

Dnem 1.1. 2012 nabude účinnosti nejrozsáhlejší koncepční novela zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen "ZP"). Změny nastaly i v zákoně o zaměstnanosti. Dopad do sféry podnikání zaměstnavatelů bude natolik zásadní, a legisvakance zákona s ohledem na fakt,  že novela vyjde ve Sbírce zákonů nejdříve na začátku prosince 2011, bude natolik krátká, že jsme se rozhodli našim klientům přinést tento stručný přehled zásadních změn, které by klienti při sjednávání pracovněprávních poměrů měli brát na zřetel již dnes. Tento občasník není konkrétní právní radou, přináší pouze obecné informace. Ke konkrétnímu případu, jehož řešení budete hledat, nás proto neváhejte kontaktovat se specifikací zadání. Občasník je určen ke čtení na počítači, při tisku se může rozložení a kvalita písma lišit.

 

Důležité změny

 • sjednávání a délka zkušební doby
 • konkureční doložka
 • pracovní poměr na dobu určitou
 • pracovní doba
 • dovolená
 • rozvázání pracovního poměru
 • odstupné
 • přesčasy
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • švarcsystém
 • různé

Sjednávání a délka zkušební doby

Zkušební doba musí být sjednána písemně nejpozději v den, který je sjednán jako den nástupu do práce. Délka zkušební doby činí 3 měsíce. Pro vedoucí zaměstnance (tj. ty, kteří jsou svým podřízeným oprávněni ukládat pracovní úkoly a kontrolovat je) však bude možné sjednat zkušební dobu v délce až 6 měsíců. Zkušební doba se prodlužuje jen o dobu celodenních překážek v práci a o dobu dovolené. Zákonodárce stále nepamatuje na "áčka". U pracovních poměrů na dobu určitou smí délka zkušební doby  činit maximálně polovinu sjednané doby pracovního poměru. Používáte-li vzorové dokumenty, věnujte jim v tomto ohledu pro pracovní poměry sjednávané po Novém roce  zvýšenou pozornost.


Konkurenční doložka

Novela přináší možnost sjednat konkurenční doložku již v průběhu zkušební doby.  Při sjednávání konkurenční doložky je  však třeba dbát zvýšené opatrnosti,  pokud je doložka sjednána již ve zkušební době, neboť po ukončení pracovního poměru nesmí zaměstnavatel od sjednané doložky odstoupit.  Stejné riziko nese i okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance. Pozitivem pro zaměstnavatele je snížení náhrady z průměrného měsíčního výdělku na polovinu průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc trvání konkurenční doložky. Doporučujeme revidovat z výše uvedeného hlediska již uzavřené konkurenční doložky.

Pracovní poměr na dobu určitou

Pracovní poměr na určitou  bude  moci být sjednán s účinností od 1.1.2012 na dobu nejdéle 3 let a bude jej možné maximálně 2x po sobě prodloužit / znovu sjednat. Pak u téhož zaměstnavatele musí pro téhož zaměstnance nastat přetržka nejméně 3 kalendářních let. Předchozí pracovní poměry na dobu určitou se do této doby nezapočítávají, skončí-li dnem 31.12.2011. Máte-li v současné době zaměstnance, jemuž končí pracovní poměr na dobu určitou po dvou letech ke dni 31.12.2011, při maximálním využití lhůt tak u vás může pracovat legálně až po dobu 11 let (od 1.1.2010 do 31.12.2020). Pokud však prodloužíte jednoměsíční pracovní poměr s počátkem od 1.1.2012 2x po sobě o jeden měsíc, nastane druhý extrém - tento zaměstnanec bude sice u vás pracovat od 1.1.2012 pouze do 31.3.2012, ale pak u vás nesmí 3 další roky  pracovat v pracovním poměru na dobu určitou. Jedinou výjimkou z výše uvedených pravidel jsou cizinci a zaměstnanci agentur práce. Je rozumné do konce roku zrevidovat veškeré pracovní poměry na dobu určitou a přijmout s novelou korespondující opatření.

 Pracovní doba

Novela stanoví  maximální jednotnou délku pracovní doby, a to na 12 hodin. V novele je pregnantněji definována práce v noci a rovnoměrná a nerovnoměrná délka pracovní doby. O práci v noci se nově jedná, odpracuje-li zaměstnanec během noční doby nejméně 3 hodiny ze své pracovní doby v rámci 24 hodin po sobě jdoucích v průměru alespoň jednou týdně. Došlo tedy k vypuštění časového určení  "pravidelně". Zaměstnavatel má povinnost vypracovat všem zaměstnancům písemný rozvrh pracovní doby, a to minimálně 2 týdny předem, u každého zaměstnance vést evidenci pracovní doby s uvedením jejího počátku, konce, přesčasů. U nerovnoměrného rozvržení je vyrovnávací doba 26 týdnů. V případě ujednání v kolektivní smlouvě může být prodloužena až na 52 kalendářních týdnů.  Je vhodné v této oblasti  zkontrolovat vnitřní předpisy, vzorové smlouvy, revidovat systém vedení evidence docházky.

Dovolená

Nevyčerpá-li zaměstnanec  dovolenou za kalendářní rok ani do 30.6. následujícího  roku, protože mu nebyl zaměstnavatelem určen její nástup, má zaměstnanec právo určit si nástup dovolené za předchozí rok sám s tím, že nástup musí zaměstnavateli ohlásit  alespoň14 dnů předem. Nárok na nevyčerpanou dovolenou nezaniká,  proplatit je ji však možné pouze při skončení pracovního poměru.

Rozvázání pracovního poměru

Rozvázání pracovního poměru musí být bezvýjimečně provedeno písemně, a to i ve zkušební době.  Novela upravuje zákaz výpovědi ženám na mateřské dovolené, mužům na rodičovské dovolené po dobu, po kterou by jinak žena čerpala mateřskou, a těhotným z důvodu uvedeného v ust. § 52 písm.b) ZP, tj. nesmí jim být dána výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Zaměstnanec může ve specielním režimu dát výpověď v souvislosti s přechodem práv a povinností z  pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnavatele a skončením pracovního poměru nejpozději ke dni předcházejímu nabytí účinnosti přechodu. Při okamžitém ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnance nadále nebude zaměstnanci náležet odstupné, ale náhrada ve výši průměrného výdělku do konce výpovědní doby.  V souvislosti s neplatným ukončením pracovního poměru je do zákoníku práce vrácena moderační povinnost soudu, přesáhne-li doba, po kterou zaměstnanci náleží náhrada mzdy, 6 měsíců.

Odstupné

Odstupné bylo novelou sníženo v návaznosti na délku ukončovaného pracovního poměru. U pracovního poměru do 1 roku bude zaměstnanci ze zákona náležet odstupné ve výši 1 měsíc. Trval-li pracovní poměr 1-2 roky, je odstupné sníženo na 2 měsíce, u pracovních poměrů nad 2 roky je zákonné odstupné  3 měsíce. Odložení výplaty  podpory v nezaměstnanosti bude nadále vázáno nikoli pouze na právo výplaty, ale na skutečnou výplatu odstupného. Úřad práce bude uchazeči o zaměstnání moci kompenzovat nevyplacené odstupné v zákonné výši. Zaměstnanci bude moci být přiznáno odstupné také v případě, že  dal výpověď do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností proto, že se jím  zhoršily jeho pracovní podmínky.

Přesčasy

S řadovými zaměstnanci může být mzda sjednána již s přihlédnutím ke 150 hodinám práce přesčas v kalendářním roce. U vedoucích zaměstnanců je možné sjednat práci přesčas v rámci mzdy až do rozsahu 416 hodin (součet dohodnuté a nařízené). Zvažte proto úpravu vzorů pracovních smluv na příští období. Zaměstnavatel však nemůže čerpat dvě výhody - sjednat mzdu mzdovým výměrem, aby mohl s její výší nákladat a zároveň sjednat práci přesčas v rámci základu. Buď mzdový výměr a veškerá práce přesčas zaměstnanci proplácena nebo zákonný započitatelný rozsah práce přesčas, ale mzda součástí pracovní smlouvy.  Přesčasy se sjednávají  individuálně, jednostranné ustanovení ve vnitřním předpise není relevantní.

Švarsystém

Je dlouhodobě uzákoněno a projudikováno, že závislá práce má být vykonávána v pracovněprávním poměru. Pro příští období se zvyšují sankce a připravují rozsáhlé kontroly. Zaměstnavatel bude moci být nově sankcionován 10.000.000,- Kč  namísto dosavadních 250.000,- Kč. Sankce pro OSVČ bude nově až 100.000,- Kč namísto dosavadních 10.000,- Kč.  Po Novém roce velmi pečlivě važte použití, odůvodněnost a přiléhavost občansko a obchodněprávních typů smluv i dohod o pracovní činnosti.

Různé

Vysílání zaměstnanců  - ruší se povinnost žádat o povolení k zaměstnání pro dočasné přidělování zaměstnanců. K dočasnému přidělení může dojít nejdřív po 6 měsících ode dne vzniku pracovního poměru a se souhlasem zaměstnance. Do zákoníku práce se opět vrací absolutní neplatnost, tj. neplatnost úkonů, které je soud povinen zkoumat ze zákona. Nebude nadále třeba hlásit ukončení pracovního poměru zdravotně postiženého zaměstnance. Do novely nebylo prosazeno vyplácení mzdy v cizí měně, nadále je možné sjednávat pouze Kč. Novela zavádí pravidelné pracoviště v maximálním rozsahu jedné obce. Od Nového roku tak nebude možné mít dvě místa výkonu práce. Revidujte prosím v tomto smyslu své vzory pracovních smluv a stávající platné smlouvy.

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr by neměly být uzavírány na činnost představující předmět podnikání  zaměstnavatele. V kalendářním roce  nesmí rozsah práce vykonávaný na základě dohody o provedení práce přesáhnout 300 hodin. Pokud odměna za práci na základě dohody o provedení práce přesáhne v jednom kalendářním měsíci 10.000,- Kč, je povinnost  z odměny  vedle zálohové daně odvést nově i sociální a zdravotní pojištění. U všech dohod o provedení práce (tedy nejen těch přesahujících 10.000,- Kč v daném měsíci) bude od nového roku zaměstnavatel povinen vystavit zaměstnanci zápočtový list (byť by šlo o práci v řádu několika hodin).