Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právo zaměstnance určit si nástup dovolené

12. 6. 2012

Nač se zaměřuje Státní úřad inspekce práce

Právo zaměstnance určit si nástup a čerpání dovolené

Velká novela zákoníku práce zákonem č.365/2011 Sb. s účinností od 1.1.2012, přinesla i změnu pravidel pro čerpání dovolené. Jedno z významných pravidel se stane aktuálním, nezareaguje-li zaměstnavatel včas, tj. do 30.6.2012. Pokud zaměstnanci po 30.6.2012 stále ještě zbývá nevyčerpaná a převedená dovolená za rok 2011 nebo dokonce převedená nevyčerpaná dovolená přesahující výměru 4 týdnů z roku 2010, a zaměstnavatel mu neurčí její nástup a čerpání do 30.6.2012, od 1.7.2012 si nástup této nedočerpané dovolené může určit zaměstnanec sám.

Zaměstnanec je v tomto případě vázán pouze tím, že nástup dovolené musí oznámit zaměstnavateli písemně 14 předem, nedohodnou-li se jinak. Oprávněné zájmy si v tomto případě realizuje zaměstnanec sám a je otazné, do jaké míry je povinen v daném případě přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele. K novému ustanovení § 218 odst. 3 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce účinnému od 1.1.2012 se z časových důvodů dosud nevyvinula judikatura.

Vzdá-li se zaměstnavatel svého oprávnění nástup této části dovolené určit tím, že projde marně termín k určení nástupu dovolené zaměstnavatelem, a zaměstnanec si mezi 1.7.2012 a koncem roku 2012 určí nástup staré dovolené sám, zaměstnavatel nemá právo takto určený termín měnit. Zůstává mu však oprávnění zaměstnance ze závažných důvodů z dovolené odvolat.

Nemůže-li být „stará“ dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Řešení: V případě, že jako zaměstnavatel evidujete nevyčerpanou dovolenou některého ze zaměstnanců z roku 2011 nebo dovolené přesahující výměru 4 týdnů z roku 2010 a neexistuje-li zároveň překážka čerpání v podobě dlouhodobé pracovní neschopnosti, čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, určete ji aktivně vy a předejte takovému zaměstnanci nejpozději do 30.6.2012 písemná pokyn k čerpání této dosud nevyčerpané staré dovolené k nástupu a dočerpání ve lhůtě nejpozději do 31.12.2012. Předejdete tak nepříjemným překvapením, které vám způsobí provozní problémy.

Nač se zaměřují kontroly Státního úřadu inspekce práce

Novela zákona o zaměstnanosti provedená zákonem č. 1/2012 Sb. přinesla povinnost zaměstnavatelů mít od 1.4.2012 na každém svém pracovišti kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního poměru s tam pracujícími zaměstnaci a oprávněnosti pobytu zaměstnance - cizince bez ohledu na to, zda zaměstnavatel má faktické a právní podmínky pro takové přechovávání. Právními podmínkami mám v tomto případě na mysli povinnost zaměstnavatele vyplývající z předpisů na ochranu osobních údajů zaměstnanců. Dokumenty musí být na pracovišti k dispozici v listinné podobě nebo ve scanu v elektronické podobě. Inspektoři Státního úřadu inspekce práce a jiné kontrolující osoby jsou zavázáni nepředložení pčíslušných dokladů na místě vyhodnotit jako nelegální práci a uložit pokutu za správní delikt v minimální výši 250.000,- Kč s tím, že dodatečné předložení dokumentů nemá na hodnocení a uložení pokuty vliv. MPSV vydalo k této problematice dne 3.4.2012 tiskovou zprávu, kterou naleznete na linku http://www.mpsv.cz/files/clanky/12728/tz_030412a2.pdf Přestože již některé kontroly projevily i za této situace zdravý rozum, lze doporučit, abyste na svá pracoviště mimo sídlo společnosti elektronické nosiče s potřebnými dokumenty uložili.

Druhou kontrolovanou oblastí je pracovnělékařská služba, dříve závodní preventivní péče. Od 1.4.2012 je účinný zák. č. 373/2011 Sb,. o specifických zdravotních službách, který se zaměstnanosti dotýká v hlavě čtvrté v podobě nové úpravy posudkové péče, pracovnělékařských služeb, atd. Pracovnělékařské službě bude poté, co vyjde nezbytná prováděcí vyhláška, věnován samostatný občasník. V této chvíli zcela nezbytné - každý uchazeč o zaměstnání musí před nástupem do zaměstnání projít vstupní prohlídkou, na kterou jej zaměstnavatel vyšle, a to nikoli k závodnímu lékaři - svému zaměstnanci, ale k provozovateli pracovnělékařských služeb, se kterým je zaměstnavatel ve smluvním vztahu. Zaměstnavatel je povinen dát lékaři informaci o tom, jaký bude druh, režim práce nového zaměstnance, zda bude referentsky řídit vozidla, apod. Zde lze výslovně doporučit písemnou žádanku zaměstnavatele adresovanou poskytovateli pracovnělékařských služeb. Budoucí zaměstnanec si musí na vstupní prohlídku přinést výpis ze zdravotnické dokumentace svého registrujícího lékaře, na jehož vydání má lékař až 30denní lhůtu. Výstupem vstupní prohlídky je lékařský posudek, bez jehož existence a datování před nástupem do zaměstnání je nově zaměstnanec ze zákona nezpůsobilý k výkonu práce. Stejnou "vstupní" prohlídku musí zaměstnanec absolvovat i při změně práce v rámci téhož zaměstnavatele. Pokud jde o nástup do práce v kategorii 1., může tuto vstupní prohlídku vykonat a lékařský posudek vydat registrující lékař uchazeče o zaměstnání, rsp .při změně druhu práce zaměstnance. Uchazeč si vstupní prohlídku hradí sám, zaměstnavatel mu ji v případě přijetí proplácí.

Statutární orgán (jednatel), či člen statutárního orgánu (člen představenstva), který je ve vaší společnosti zaměstnán jako vedoucí zaměstnanec, musí mít valnou hromadou společnosti či rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady odsouhlasenou mzdu. I tato problematika je předmětem zájmu inspektorů

Nepřehlédněte

Nezapomeňte do 30.6.2012 založit v elektronické podobě do sbírky listin obchodního rejstříku řádnou účetní závěrku za rok 2011. Nemá-li vaše společnost uzavřenu s ovládající osobou ovládací smlouvu, pak rovněž smlouvu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011. Nesplnění této povinnosti je sankcionováno pokutou, nenaplněný státní rozpočet může nalézt vhodný zdroj i v této oblasti.